Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Čo je včasná intervencia?Včasná intervencia (v a.j. Early childhood intervention) predstavuje programy a služby, ktoré poskytujú odborníci prevažne z rezortov zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí a rodiny deťom ohrozeným vo vývine a ich rodinám v prvých 3 rokoch po narodení dieťaťa. 

 

Cieľom včasnej intervencie je odborným poradenstvom a sprevádzaním poskytovaným rodičom detí ohrozených vo vývine čo najviac podporiť vývin dieťa.

  Prvé 3 roky sú v živote každého dieťaťa kľúčové z dôvodu najvyššej miery neuroplasticity centrálnej nervovej sústavy v danom  vekovom období.  

Včasná intervencia poskytovaná dieťaťu ohrozenému vo vývine v prvých 3 rokoch jeho života prispieva k zníženiu rozdielu vo vývine medzi ním a jeho bežnými rovesníkmi a umožňuje mu pripraviť sa na plnohodnotné začlenenie do rovesníckeho kolektívu.

Prináša benefity tak pre dieťa samotné ako aj pre všetkých členov rodiny, v ktorej dieťa vyrastá.

 Programy a služby včasnej intervencie sú efektívne, ak sú poskytované na rodinu orientovaným prístupom - pre rodinu, v rodine, s rodinou.