Konferencia o traume (pripravujeme) zobraziť viac

Čo je včasná intervencia?Včasná intervencia (v a.j. Early intervention) je pojem, ktorý je na Slovensku pomerne nový
tak pre odbornú ako aj laickú verejnosť, v čoho dôsledku ho rôzni ľudia môžu chápať rôznym spôsobom.

V Centre včasnej intervencie Košice, n.o. vnímame včasnú intervenciu ako programy a služby poskytované odborníkmi naprieč rezortmi zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí a rodiny.

Ich cieľom je podporiť vývin dieťa s ohrozením vo vývine od narodenia do 3 rokov tak, aby sa stalo v rámci svojich možností a schopností plnohodnotným členom svojej rodiny a neskôr plnohodnotným členom komunity, v ktorej žije.

  Prvé 3 roky života dieťaťa sú odborníkmi často označované za raný vek a sú považované za kľúčové z dôvodu najvyššej miery neuroplasticity centrálnej nervovej sústavy.  

Včasná intervencia poskytnutá dieťaťu ohrozeného vo vývine v tomto ranom období jeho života prispieva k zníženiu rozdielu vo vývine medzi ním a jeho bežnými rovesníkmi.

Prináša benefity tak pre dieťa samotné ako aj pre všetkých členov rodiny, v ktorej dieťa vyrastá.

  Včasná intervencia znamená poskytovanie všetkých pre rodinu a dieťa potrebných 
  služieb
VČAS!