Inkluzívna škôlka - máme ešte 8 voľných miest zobraziť viac

Naša vízia

NAŠA VÍZIA

Našou víziou je, aby bol na rodinu orientovaný model včasnej intervencie (v rodine, pre rodinu, s rodinou) dostupný pre všetky deti ohrozené vo vývine.

NAŠA MISIA

Našou misiou je vytvárať a šíriť príklady dobrej praxe efektívnej podpory rodín detí ohrozených vo vývine odborníkmi, ktorí podporujú vývin dieťaťa a jeho rodinu v prvých rokoch života dieťaťa.

KTORÍ ODBORNÍCI SA PODIEĽAJÚ NA PODPORE VÝVINU DIEŤAŤA V PRVÝCH ROKOCH?

V prvých rokoch života dieťaťa pôsobia odborníci z viacerých rezortov.
V rezorte zdravotníctva sú to napríklad pediatri, neurológovia, detskí psychiatri, klinickí psychológovia, liečební pedagógovia či klinickí logopédi.
V rezorte školstva najmä odborníci pôsobiaci v centrách poradenstva a prevencie a pedagogický a odborný presonál materských škôl.
V rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú podporu vývinu deťom so zdravotným znevýhodnením poskytovatelia služby včasnej intervencie, pre deti ohrozené vo vývine z iných než zdravotných dôvodov sú dostupné aj ďalšie, nemenej dôležité služby.

AKO DOKÁŽEME PODPORIŤ VÝVIN DIEŤAŤA EFEKTÍVNE?

Vývin dieťaťa vieme najlepšie podporiť medzirezortnou multidisciplinárnou spoluprácou odborníkov v partnerstve s jeho rodinou.

Spolupráca odborníkov by mala byť pritom Koordinovaná, Komplementárna, Komplexná a Kvalitná.

Sme presvedčení, že efektívna podpora vývinu detí ohrozených vo vývine potrebuje okrem iného aj posilnenie partnerstiev odborníkov v regiónoch. Preto sa v rámci projektu PRVÉ (K)ROKY zameriavame na zabezpečenie príkladu dobre praxe efektívnej podpory vývinu dieťaťa posilnením partnerstiev medzi odborníkmi v okresoch Košice, Košice okolie a na úrovni Košického kraja.