Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Naša vízia

NAŠA VÍZIA

Našou víziou je efektívny, na dôkazoch postavený model včasnej intervencie dostupný pre všetky deti žijúce na Slovensku, ktoré sú vo svojom vývine ohrozené.

NAŠA MISIA

Našou misiou je vytvárať a šíriť príklady dobrej praxe efektívnej podpory rodín detí ohrozených vo vývine odborníkmi, ktorí podporujú vývin dieťaťa a jeho rodinu v prvých rokoch života dieťaťa.

 

 

KTORÍ ODBORNÍCI SA PODIEĽAJÚ NA PODPORE VÝVINU DIEŤAŤA V PRVÝCH ROKOCH?

V prvých rokoch života dieťaťa pôsobia odborníci z viacerých rezortov.

V rezorte zdravotníctva sú to napríklad pediatri, neurológovia, detskí psychiatri, klinickí psychológovia, liečební pedagógovia či klinickí logopédi.
V rezorte školstva odborníci pôsobiaci v centrách poradenstva a prevencie a pedagogický a odborný presonál materských škôl.
V rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovatelia služby včasnej intervencie.

AKO DOKÁŽEME PODPORIŤ VÝVIN DIEŤAŤA EFEKTÍVNE?

Vývin dieťaťa vieme najlepšie podporiť medzirezortnou multidisciplinárnou spoluprácou odborníkov v partnerstve s rodinou.

Spolupráca odborníkov má byť postavená na "štyroch K".
Má byť Koordinovaná, Komplementárna, Komplexná a Kvalitná.

Sme presvedčení, že efektívna podpora vývinu potrebuje posilnenie partnerstiev odborníkov v regiónoch. Preto sa v rámci projektu PRVÉ (K)ROKY zameriavame na zabezpečenie príkladu dobre praxe efektívnej podpory vývinu dieťaťa posilnením partnerstiev medzi odborníkmi v okresoch Košice a Košice okolie.