Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Darujte 2% z dane

Ďakujeme Vám, ak Vaše 2% z dane darujete CVI  Košice, n.o.

Identifikačné údaje:

Obchodné meno (názov): Centrum včasnej intervencie Košice, n. o.
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 50291467
Sídlo: Jarná 1163/3
Obec: Košice – mestská časť Staré mesto
PSČ: 040 01

Ako na to?

1. Ak ste zamestnanec

Zamestnanec požiada najneskôr do 15. februára 2024 svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v časti VII: vyznačte: „Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona)“. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania odovzdajte svojmu zamestnávateľovi.

Zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, kde okrem výšky dane na úhradu uvedie aj dátum jej zaplatenia, alebo zrazenia.

Z potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (zo sumy uvedenej v riadku 24) si vypočítate 2% (3 %) z Vašej zaplatenej dane. Presne túto sumu môžete poukázať v prospech našej neziskovej organizácie. Suma však nesmie byť nižšia ako 3,- Eur.

Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2% (3 %) zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Suma do výšky 2 % resp. (3 %) zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta (nie na eurocenty nadol ako po minulé roky), ale podľa pravidiel matematiky.

Identifikačné údaje našej neziskovej organizácie sú už uvedené vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

Do 30. apríla 2024 doručte vyplnené  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s originálom Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti príslušnému správcovi dane (daňovému úradu) v mieste Vášho bydliska.

Ako poukázať 3% zo zaplatenej dane z príjmov FO

V prípade, že ste v roku 2023 vykonávali najmenej 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a bolo Vám vydané Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vzor Potvrdenia o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti tu) môžete našej neziskovej organizácií poukázať 3 % z Vami zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti je potrebné priložiť k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov a k originálu Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a doručiť príslušnému správcovi dane (daňovému úradu) v mieste Vášho bydliska.

2. Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie podávate sami

Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie si podávate sama poukážte našej neziskovej organizácií podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 2 % alebo 3% (podmienky na poukázanie 3 % zo zaplatenej dane sú uvedené vyššie). Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti je potrebné priložiť k tlačivu daňového priznania.

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti – typ A v oddiely VIII vyplňte údaje o prijímateľovi – našej neziskovej organizácií (údaje sú uvedené vyššie), výšku 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane (minimálne však 3,- Eur) a tiež zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko, bydlisko).

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B, v oddiely XII vyplňte údaje o prijímateľovi – našej neziskovej organizácií (údaje sú uvedené vyššie), výšku 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane (minimálne však 3,- Eur) a tiež zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko, bydlisko).

Daňovník – fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie typ A alebo typ B je v lehote na podanie daňového priznania (najneskôr do 31.03.2024) a v súlade s § 50 ods. 6 písm. a) zákona povinná daň z príjmov fyzickej osoby aj uhradiť, inak správca dane podiel zaplatenej dane z príjmov nepoukáže prijímateľovi.

3. Ak ste právnická osoba

V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023, v VI. časti vyplňte údaje o prijímateľovi – našej neziskovej organizácií (údaje sú uvedené vyššie), vypočítanú výšku 1 % alebo 2 % zo zaplatenej dane (minimálne však 8,- Eur) a tiež zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

Ako poukázať  2 % zo zaplatenej dane z príjmov PO

Daňovník (právnická osoba) môže poukázať sumu vo výške podielu 2 % zaplatenej dane z príjmov, ak v zdaňovacom období (v roku 2023), alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky, najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, a to na účel vymedzený v § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, ďakujeme!