Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Kto sú naši partneri

Partneri

 

SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien

 

Umožnila vznik Centra včasnej intervencie Košice, n. o. a z výťažku 16. ročníka dobročinného Plesu v opere podporila úspešné naštartovanie jeho činnosti. Ďakujeme.

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie usiluje a rozvíja dialóg so samosprávnymi krajmi a ďalšími dôležitými aktérmi, s cieľom zabezpečiť dostupnosť a rozvoj kvality služby včasnej intervencie na Slovensku. Zároveň usiluje o zvyšovanie kvality sociálnej služby vzdelávaním poskytovateľov. Sme vďační asociácii za všetky jej aktivity, ktorými priamo a nepriamo podporuje našu činnosť.

Platforma rodín so zdravotným znevýhodnením

Platforma rodín so zdravotným znevýhodnením spája rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, mimovládne organizácie a štát. CVI Košice, n.o. vnímame Platformu ako dôležitého partnera v našom spoločnom úsilí o splynutie väčšinovej populácie s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodinami.

Košický samosprávny kraj

Financuje poskytovanie služby včasnej intervencie, ktorú v rozsahu podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách poskytuje Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. bezplatne. Ďakujeme.

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti do siedmeho roku veku sa zameriava na poradenstvo rodičom detí s rizikovým vývinom v prvých rokoch ich života. V partnerstve s Centrom včasnej intervencie Košice, n. o. hľadá efektívne spôsoby podpory vývinu dieťaťa v ranom veku.

Veľmi si ceníme podporu vás všetkých, ktorí nám pomáhate jednorázovým finančným príspevkom či dobrovoľnou prácou. Umožňujete nám tak hľadať a nachádzať ďalšie formy pomoci pre deti so zdravotným znevýhodneným a ich rodiny a poskytovať im tak pomoc komplexne.

Úprimne ďakujeme všetkým našim pravidelným podporovateľom. Pomáhate nám v sebestačnejšom fungovaní a posilňujete naše kroky.