Darujte svoje 2 % CVI Košice, n. o. ĎAKUJEME. zobraziť viac

Služba včasnej intervencie

Poradcovia SLUŽBY včasnej intervencie pomáhajú rodičom detí ohrozených z dôvodu zdravotného znevýhodnenia:

 • porozumieť tomu, aké špeciálne potreby má ich dieťa
 • akým spôsobom môžu svoje dieťa vo vývine podporiť.

Zároveň upriamujú pozornosť rodičov dieťaťa na ich vlastné potreby a potreby ďalších členov ich rodiny.

Služba včasnej intervencie

 • poskytuje podporu a sprevádzanie dieťaťu so zdravotným znevýhodnením a celej rodine
 • ukazuje rodičom ako podporiť vývin dieťaťa v jeho prirodzenom domácom prostredí počas bežných denných aktivít
 • vytvára priestor na stretávanie sa rodičov v bezpečnom prostredí rodičovských skupín
 • komunikuje s ostatnými odborníkmi, v ktorých starostlivosti je dieťa
 • sprevádza rodinu pri tranzícii dieťaťa do prostredia MŠ alebo ZŠ
 • poskytuje informácie o možnosti využitia kompenzácií zo strany štátu (rodičovský príspevok, ZŤP, kompenzačné pomôcky a iné)
 • pomáha vytvárať komunitu 

Poradcovia a rodičia spoločne:

Na prvom stretnutí

 • predstavujú službu včasnej intervencie (SVI)
 • spoznávajú, ako rodina s dieťaťom s ohrozeným vývinom žije svoj každodenný život
 • spoznávajú, od koho každého rodina dostáva podporu (širšia rodina, priatelia, lekári, iní odborníci, komunita..)
 • zisťujú, aké sú očakávania rodiny od SVI

Na ďalších stretnutiach

 • sa zameriavajú na spoznávanie dieťaťa a jeho potrieb vo vzťahu ku každodennému žitiu
 • poradcovia pomáhajú rodine zorientovať sa v informáciach a rozumieť špeciálnym potrebám dieťaťa

Poradcovia s rodinou spoločne

 • vytvárajú individuálne plány, v ktorých si rodina stanoví ciele smerujúce k spokojnejšiemu životu
 • realizujú kroky k dosiahnutiu cieľov, ktoré následne po istom čase zhodnotia a stanovia nové.

SLUŽBA včasnej intervencie je sociálnou službou poskytovanou podľa Zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z.

Otázky a odpovede