Inkluzívna materská škola - máme už len 6 voľných miest zobraziť viac

Konferencia o traume

KONFERENCIA O TRAUME

(“TIC” - Trauma-Informed Care)

 

.

17. 10. 2023 
Golden Royal Boutique Hotel & Spa, Košice

.

Hlavní prednášajúci:

1. Mgr. Erika Bíliková - klinická psychologička a psychoterapeutka

V Dialógu – Slovenskom Inštitúte pre výcvik v Gestalt terapii pôsobí ako tréner – učiteľ, cvičný terapeut. Je aj súčasťou tímu v Slovenskom inštitúte pre psychotraumatológiu a EMDR, kde pôsobí ako facilitátor a supervízor. Vo svojej súkromnej praxi sa venuje najmä práci s traumatizovanými deťmi a dospelými, pracuje aj s rodinami.

2. Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. - psychologička, EMDR terapeutka

AKTUÁLNE ZAMERANIE:
- individuálna aj skupinová krízová intervencia pre deti a dospelých
- terapia traumy detí a dospelých
- paliatívna starostlivosť a sprevádzanie detí a rodín po strate člena rodiny
- kurzy skupinovej krízovej intervencie
 

STAVOVSKÉ ORGANIZÁCIE:

- Slovenská komora psychológov
- Slovenská asociácia pre Gestalt terapiu
- EMDR Slovensko
- Traumatic Incident Reduction Association (TIRA)
- kandidátka supervízie - členka EASC (Európska asociácia pre supervíziu a koučing

https://www.ior.sk/o-nas.

3. Mgr. Zuzana Zimová - špeciálna pedagogička, psychoterapeutka

Prax:
- v pedagogicko-psychologickom poradenstve, kde sa snažila zistiť prečo sú deti nezbedné
- práca v občianskom združení Návrat ju priviedla k náhradným rodinám a ich starostiam. Štyri roky sa usilovala zlepšiť systém starostlivosti o deti v detských domovoch z pozície metodika na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.
- spolupracuje s Coachingplus a s organizáciou Provida na projekte Tvoj Buddy.

Súčasťou konferencie bude aj prezentácia ďalších odborníkov, ktorí sa traume (“TIC” - Trauma-Informed Care) 
venujú vo svojej každodennej praxi.

Praktici:

MUDr. Iveta Rjašková

Som pediater, pedopsychiater.
Od roku 1996 som pracovala ako pediater na oddelení v DPL Hraň, od r. 2000 súčasne aj ako detský psychiater. 
Od roku 2004 mám vlastnú súkromnú ambulantnú prax v pedopsychiatrii. Aktuálne okrem súkromnej praxe od r. 2022 pracujem v DFN Košice na čiastočný úväzok.

Vo svojej súkromnej praxi sa venujem predovšetkým ľuďom na látkových a nelátkových závislostiach. Z tohto dôvodu som v rokoch 2005., 2006 absolvovala  pobyt v komunite Čenakolo v Taliansku (komunita, ktorá sa venuje závislým ľuďom). Táto komunita od r. 2010 pôsobí aj na Slovensku.
Som členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti v sekcii pre pediatriu, pedopsychiatriu a drogové závislosti a členkou Českého inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR.

Mgr. Hana Vargová - supervízorka na chatovej poradni IPčko.sk a psychologička v centre krízovej intervencie Káčko Košice.

IPčko je občianske združenie, ktoré poskytuje anonymnú, bezplatnú a nonstop dostupnú psychologickú pomoc a podporu tým, ktorí sa ocitnú v náročných až krízových životných situáciách. 
Psychologickú pomoc poskytujeme na našich linkách pomoci 
IPčko.sk a Krízová linka pomoci (0800 500 333) cez chat, telefón, video a e-mail alebo osobne v centrách krízovej intervencie Káčko na celom Slovensku. 
V IPčku sa venujeme aj prevencii a intervencii na školách a vzdelávaniu odborníkov a širokej verejnosti na rôzne témy z oblasti duševného zdravia (stres, úzkosť, sebapoškodzovanie, suicidálne myšlienky, online bezpečnosť, kybergrooming a iné).

 

 

Ing. Marek Polák - akreditovaný cvičiteľ sebaobrany, zakladateľ OZ Bezpečný prístav a projektu Reálna sebaobrana Košice.

V rámci tohto OZ sa venujeme deťom aj dospelým s hlavnými témami ochrany a zabezpečenia duševného a fyzického zdravia.
Vytvárame bezpečné prostredie pre rozvoj detí aj dospelých, kde môžeme ďalej pracovať s témami konfliktu, strachu, hnevu, agresivity aj ich zvládania a to prostredníctvom pohybových aktivít s prvkami sebaobrany.
Venujeme sa tiež témam šikany a bezpečia na školách.

Program konferencie:

Prednášková časť:

  • 9.00 hod. - Mgr. Erika Bíliková – klinická psychologička, psychoterapeutka (Slovenský psychotraumatologický inštitút): Trauma u detí - Porozumenie prejavom traumatizácie  z pohľadu psychotraumatológie. EMDR psychoterapia ako komplexný prístup pre traumatizované deti
  • 9.50 hod. - Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. – psychologička, EMDR terapeutka: Trauma v kontexte školy, krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov
  • 10.40 hod. – 11.00 hod. – coffee break
  • 11.00 hod. - Mgr. Zuzana Zimová – špeciálna pedagogička, psychoterapeutka: Trauma v kontexte vzťahovej väzby, komplexná vývinová trauma
  • 11.50 – 12.10 hod. – otázky z publika (Slido)

Obedňajšia prestávka 12.10 hod. – 13.00 hod.

Prezentácia praktikov:

  • 13.00 hod. - MUDr. Iveta Rjašková - pedopsychiatrička - Kazuistika
  • 13.35 hod. - Mgr. Hana Vargová - psychologička OZ IPčko/Káčko Košice: IPčko - možnosti krízovej pomoci po traumatických udalostiach
  • 14.10 hod. - Ing. Marek Polák - OZ Bezpečný prístav - Sebaobrana a pohyb ako multifunkčný nástroj
  • 14.45 hod. - Nadácia Dedo - Integračné centrum - Komplexný prístup a dlhodobá starostlivosť o ľudí zasiahnutých vojnou v praxi Integračného centra Košického kraja
  • 15.20 hod. - Záver konferencie

 

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať mailom na: cvikosice@gmail.com